امتیاز گروه

Zula

امتیاز نام گروه تعداد اعضا امتیازهای تجربه
{{ x.Rank }} {{ x.Name }} {{ x.Extra }} {{ x.Point }}