رتبه بندی فردی

Zula

امتیاز نام نام گروه امتیازهای تجربه KDA E-sport
{{ x.Rank }} {{ x.Name }} {{ x.Extra }} {{ x.Point }} {{ x.Kda }} Logo