زولا

او که اهل شهر اودمیش ازمیز است، بیشتر به عنوان الگوی دمیر شناخته می شود. اطلاعات دقیق و مشخصی از گذشته او در دسترس نیست و تنها دمیر از راز زندگی او با خبر است.

character-image
page-cover