زولا

 

مهمترین مشخصه ای که گلادیو را از دیگر سازمان ها متمایز می کند موفقیت آنها در استراتژی است که در مبارزاتشان پیاده سازی می کنند

ایوان، فرمانده منطقه ای گلادیو وظیفه مدیریت سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی که در ترکیه مستقر هستند را به عهده داشت.

 

page-cover