زولا

او در آدانا متولد شد و پس از اتمام خدمت نظامی خود به عنوان یک کماندو، به تیم عملیات ویژه جنایات جنگی پیوست. در طول وظیفه او در بسیاری از عملیات داخلی و خارجی شرکت داشت. او به دلیل اطلاعات شخصی خود، به شدت مجروح شده بود. پس از این حادثه او با عنوان "جانباز" بازنشسته شد. اما او قسم خورد که خیانت کاران را پیدا کند.

character-image
page-cover