زولا

در رم متولد شد. بجز این مورد هیچ گذشته ای برای او ثبت نشده است

character-image
page-cover