زولا

متولد تهران است اطلاعات کمی در مورد گذشته اش موجود است. با وجودی که او از خیابان ها رشد کرد ، به راحتی توانست خودش را در همه جا با هوش و شایستگی اش مورد پذیرش قرار گیرد. شهرام، همراه با نزدیکترین دوستانش، گروهی را کشف کرد که تنش در خاورمیانه را تشدید می کرد. سرانجام او رد گلادیو را دنبال کرد و به پایگاه رادار حمله کرد. حمله ی آنها لو رفت و تمام دوستانش را در نبرد از دست داد و به طور جدی مجروح شد. تیم زولا، که این عملیاتی را برای همان پایگاه سازماندهی کرد، متوجه شد که شهرام به طور جدی زخمی شده است. چند روز بعد او بیدار شد و حقایق گلادیو را ازندا شنید. شهرام توسط غم و اندوه از دست دادن تیم خود نابود شد. او قول داد انتقام آنها را از گلادیو با پیوستن به تیم زولاکه جانش را نجات دادند بگیرد.

character-image
page-cover